STATUT Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupa na Zamku” z siedzibą w Oświęcimiu

PREAMBUŁA
Stowarzyszenie Artystów, Pisarz i Sympatyków Sztuki powstaje z woli niezależnych twórców oraz ludzi doceniających wagę spraw kultury którzy, pragną swoim działaniem wpłynąć na jej wysoki poziom. Członkowie Stowarzyszenia pragną zadbać o wzbogacenie duchowe społeczności, w której przyszło im żyć, swojej małej ojczyzny - Małopolski, a tym samym kultury ogólnonarodowej. Stowarzyszenie pragnie być spadkobiercą cennych dokonań twórców i ludzi kultury w przeszłości oraz je kontynuować.

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działań, siedziba i charakter prawny

§ 1 Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku”.
§ 2 Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto: Oświęcim ul. Partyzantów 1
§ 4 Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
§ 5 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
§ 6 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji posiadających statut organizacji twórczej.
§ 7 Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 8 1.Wspieranie, organizowanie oraz upowszechnianie działań służących rozwojowi twórczości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. 2. Obrona praw twórców. 3. Pomoc w prezentacji ambitnych dokonań twórczych ludzi młodych. 4. Współpraca z kulturalna z zagranicą. 5. Prowadzenie działalności piśmienniczej, wydawniczej oraz dokumentującej działania twórcze.
§ 9 Stowarzyszenie realizuje cele w szczególności przez: 1. Reprezentowanie członków Stowarzyszenie wobec władz, instytucji, organizacji społecznych i innych podmiotów. 2. Organizowanie sympozjów, seminariów, widowisk, konkursów literackich i artystycznych, wystaw, aukcji, audycji, spotkań autorskich oraz dyskusyjnych. 3. Współpracę z instytucjami i organizacjami artystycznymi, naukowymi, kulturalnymi, oświatowymi, społecznymi i zawodowymi. 4. Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony praw autorskich. 5. Zorganizowanie i prowadzenie klubu integrującego środowisko twórców. 6. Organizację i prowadzenie dyskusyjnych warsztatów z udziałem młodych twórców oraz organizowanie publicznych prezentacji ich prób artystycznych. 7. Organizowanie wymiany kulturalnej z zagranicą. 8. Prowadzenie działalności wydawniczej - łącznie z kolportażem, biblioteki i archiwum, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 9. Publikowanie periodyku artystycznego odzwierciedlającą działalność Stowarzyszenia i dokonania środowiska artystycznego.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10 1. Członkiem Stowarzyszenie może być osoba pełnoletnia, obywatel Polski bez względu na miejsce zamieszkania. 2. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach określonych w dalszej części Statutu.
§ 11 Stowarzyszenie zrzesza członków: 1. Zwyczajnych 2. Honorowych 3. Członków wspierających - Mecenasów
§ 12 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba określona w § 10, która ponadto: A/ legitymuje się dorobkiem twórczym uznanym za znaczący lub B/ legitymuje się zauważalnymi osiągnięciami w dziedzinie kultury lub C/ aktywną postawą w środowisku artystycznym daje rękojmię spełnienia pożytecznej roli oraz ambicji kulturalnych w ramach działań Stowarzyszenia.
§ 13 1. Kandydata do Stowarzyszenia na jego wniosek, przyjmuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, fakultatywnie: a/ Walne Zebranie zwykłą większością głosów, b/ Stowarzyszenie po zasięgnięciu opinii Komisji Kwalifikacyjnej, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu, c/ Zarząd w pełnym składzie, na swój wniosek, po otrzymaniu pisemnej zgody kandydata, większością 2/3 głosów. 2. Kandydat składa wniosek o przyjęcie Zarządowi Stowarzyszenia w formie pisemnej. 3. Komisja Kwalifikacyjna przedkłada opinię określoną w § 13 pkt. 1/b na najbliższym posiedzeniu Zarządu w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia otrzymania od Zarządu wniosku o przyjęcie kandydata. 4. Do wniosku kandydata o przyjęcie winny być dołączone osobiste, sporządzone na piśmie rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia. 5. Ponowne rozpatrzenie wniosku kandydata lub ponowne głosowanie nad wnioskiem kandydata na członka Stowarzyszenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 1 roku od głosowania negatywnego.
§ 14 Członek zwyczajny ma prawo: 1. Brać aktywnie udział w działalności Stowarzyszenia. 2. Zrzeszać się w klubach dyskusyjnych i klubach twórczych. 3. Korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. 4. Rekomendować kandydatów do członkostwa w Stowarzyszeniu. 5. Korzystać z wszelkich uprawnień w statucie Stowarzyszenia oraz z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
§ 15 Członek zwyczajny ma obowiązek: 1. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 2. Brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia uczestnicząc w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 3. Wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia. 4. Reprezentować Stowarzyszenie wobec osób trzecich na podstawie uzyskanych pełnomocnictw od Zarządu. 5. Opłacać w terminie składki członkowskie.
§ 16 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba określona w § 10 legitymująca się szczególnie wartościowym dla kultury dorobkiem twórczym lub szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje i godności tej pozbawia Walne Zebranie większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 3. Członek honorowy korzysta z wszelkich praw przysługujących członkowi zwyczajnemu i nie jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.
§ 17 1. Członkiem - Mecenasem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia znaczącą pomoc finansową lub rzeczową. 2. Członek - Mecenas, który jest osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela upoważnionego na piśmie. 3. Członek - Mecenas ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 4. Członek - Mecenas jest zwolniony z opłacania składek członkowskich każdorazowo za rok, w którym udzielił pomocy Stowarzyszeniu. 5. Członka - Mecenasa przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu.
§ 18 Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszono Zarządowi na piśmie. 2. Utraty zdolności do czynności prawnych. 3. Śmierci 4. A/ Skreślenia z listy członków przez Zarząd w razie wystąpienia nieusprawiedliwionych zaległości w płaceniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 rok, mimo pisemnego wezwania do uregulowania składek B/ W razie uregulowania zaległych składek Zarząd może przywrócić członkostwo na mocy uchwały, zwykłą większością głosów. 5. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego skazującego na karę utraty praw publicznych 6. Wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19 Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna
§ 20 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. 2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym. O trybie głosowania decyduje Walne Zebranie zwykłą większością głosów. 3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, o których Statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów głos decydujący przysługuje Prezesowi. 4. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji. 5. Członkowie i władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie. Mogą otrzymywać wynagrodzenie za poszczególne działania na podstawie uchwał Zarządu.
§ 21 W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia ,odwołania lub utraty członkowstwa skład osobowy tych władz uzupełniany jest poprzez wybory uzupełniające
§ 22 WALNE ZEBRANIE 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 2. Walne Zebranie zwołuje się jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz do roku przez Zarząd. 4. O terminie, miejscu i przedmiocie obrad Walnego Zebrania Zarządu powiadamia członków w formie pisemnej na co najmniej 14 dni przed terminem. 5. Walne Zebranie jest prawomocne w I terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych członków i w II terminie niezależnie od liczby członków, przy czym między I a II terminem powinna upłynąć co najmniej 1 godzina. 6. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, z głosem doradczym - członkowie - mecenasi oraz goście zaproszeni w formie pisemnej przez Zarząd.
§ 23 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie na pisemny wniosek: a/ Zarządu b/ Komisji Rewizyjnej c/ co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w ciągu 40 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane. 3. Przepis § 22 pkt 4 i pkt 6 stosuje się odpowiednio.
§ 24 Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania należy: 1. Uchwalenie zaleceń dla władz Stowarzyszenia wynikających z jego celów statutowych na podstawie rocznych sprawozdań Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 2. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz a także rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 3. Uchwalenie zmian w statucie Stowarzyszenia. 4. Wybór władz Stowarzyszenia po upływie kadencji: w oddzielnym tajnym głosowaniu prezesa Stowarzyszenia a także w głosowaniach oddzielnych, tajnych lub jawnych: pozostałego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. 5. Rozpatrywanie odwołań, w szczególności w sprawach pozbawienia członkostwa. 6. Przyjęcie nowych członków. 7. Nadawanie godności członka honorowego. 8. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków. 9. Podjęcie uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 10. Zatwierdzenie regulaminu działania władz oraz zmian w regulaminach. Walne Zebranie może powołać Komisję Problemową dla ustalenia treści regulaminów i przekazać jej swoje uprawnienia. 11. Uchwalenie wysokości składek członkowskich a także terminów i formy ich zapłacenia.
§ 25 ZARZĄD 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami sprawuje Zarząd. 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, oraz 2-6 osób, które spośród swego grona i na wniosek prezesa obejmują funkcje: v-ce Prezesa, sekretarza, skarbnika i członków zarządu. 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu przed zakończeniem Walnego Zebrania powiadamiając o imiennym objęciu funkcji w Zarządzie. 4. Zarząd odbywa co najmniej raz na dwa miesiące. 5. Zarząd z każdego posiedzenia sporządza protokół. 6. Uchwały Zarządu są ważne jeżeli w głosowaniu brała udział co najmniej połowa członków Zarządu w tym Prezes lub V-ce Prezes. W przypadku równej ilości głosów, przewodniczącemu posiedzenia przypada głos decydujący. 7. Zarząd może powołać komisje do wykonania poszczególnych zadań, z zastrzeżeniem iż przewodniczący komisji lub co najmniej jeden z jej członków jest członkiem Zarządu. Komisje oraz ich składy powołuje Zarząd w drodze odrębnej uchwały. 8. Zarząd powołuje problemowe komisje kwalifikujące dzieła sygnowane przez Stowarzyszenie.
§ 26 DZIAŁANIA ZARZĄDU Do kompetencji i zadań Zarządu należy: 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 2. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania. 3. Kierowanie sprawami gospodarczymi Stowarzyszenia. 4. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia w trybie określonym w statucie. 5. Uchwalenie planu działania Stowarzyszenia na okres danego roku. 6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia dotyczących spraw nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania. 7. Składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu ze swojej działalności. 8. Udzielanie Komisji Rewizyjnej informacji i dokumentów do wglądu, na jej pisemne wezwanie.
§ 27 KOMISJA REWIZYJNA 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybieranych imiennie przez Walne Zebranie. 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 4. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy w roku. 5. Z każdego zebrania Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół.
§ 28 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : 1. Kontrolowanie – co najmniej raz w roku – celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami ,wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień. 3. Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zabrania 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 5. Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania na wniosek co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej , w tym przewodniczącego.
§ 29 SĄD KOLEŻEŃSKI 1. Sąd Koleżeński jest niezależnym organem orzekającym Stowarzyszenia 2. Sąd Koleżeński w składzie 3-5 wybiera Walne Zebranie 3. Sąd Koleżeński wybiera spośród swych członków przewodniczącego 4. Sąd Koleżeński może orzekać kary: a/upomnienia b/nagany c/ zawieszenia w prawach członkowskich na okres do lat pięciu d/ wykluczenia ze Stowarzyszenia 5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, w formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie orzeka ostatecznie co do danej sprawy na swojej najbliższej sesji. 6. Sąd Koleżeński może podać orzeczenie do wiadomości publicznej w formie publikacji komunikatu.
§ 30 1. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy dotyczący a/działalności członków Stowarzyszenia niezgodnej z postanowieniami statutu, regulaminów oraz etyki zawodowej twórcy b/ sporów między członkami Stowarzyszenia wynikłych na tle stosunków osobistych 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego orzekają zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem na podstawie przepisów statutu Stowarzyszenia , dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 31 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości , ruchomości i środki pieniężne 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się : a/ składki członkowskie b/ publiczne środki pieniężne c/darowizny, zapisy i spadki d/dochody z działalności statutowej e/ dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenia na podstawie odrębnych przepisów
§ 32 Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy łącznie 2 osób : Prezesa i Członka Zarządu (bez względu na zajmowane funkcje)
§ 33 Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34 Uchwałę w sprawie zmiany statutu , rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności ½ uprawnionych do głosowania
§ 35 W razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały , likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd.

Oświęcim 27.10.2014r. Za Zarząd 1. Jerzy Demski 2. Ewa Popławska 3. Zbigniew Gierlicki
Copyright Nazwa.pl