Z KART NASZEJ HISTORII

W latach 1971-1981 grupa amatorów – plastyków działa przy Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej. Poradnia ta następnie działała jako Centrum Środowiskowe Kultury, a prowadziła je Karolina Domider. Prelekcję i o cenę prac comiesięcznie prowadził prof. Dr Włodzimierz Hodys z Krakowa.
Z czasem grupa plastyków przyjęła nazwę Klub Twórców Ziemi Oświęcimskiej, a należało do niego kilkunastu twórców, którzy później zostali wcieleni do tworzącego się koła terenowego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. RSTK w Bielsku-Białej zostało zarejestrowane w dniu 12 sierpnia 1983 roku. W jego statucie ( 4) ujęto powoływanie Kół Terenowych.
W dniu 20 lutego 1985 roku odbyło się w Oświęcimiu Zebranie Założycielskie, które powoływało Koło Terenowe w Oświęcimiu. Prezydent Miasta Oświęcimia w dniu 27 kwietnia 1985 roku zatwierdził Oświęcimskie RSTK. Uchwałą Zjazdu Delegatów RSTK w Bielsku-Białej w dniu 17 marca 1996 roku Zarząd Wojewódzki został rozwiązany. W latach dziewięćdziesiątych narastały ze strony Miasta sugestie aby z Koła Terenowego RSTK w Oświęcimiu powstało Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury bardziej związane z regionem Oświęcimia.
W dniu 25 stycznia 1999 roku Komitet Założycielski wniósł do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej prośbę o rejestrację Regionalnego Stowarzyszenia Twórców „Grupa Na Zamku” w Oświęcimiu. Wydział Cywilny II - Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 15 lutego 1999 roku wpisał RSTK do Rejestru Stowarzyszeń. Zmiany administracyjne następujące w tych latach spowodowały rejestrację w Sądzie w Krakowie. 12 lutego 2002 roku RSTK „Grupa Na Zamku” w Oświęcimiu uzyskała rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS - 0000090442. Siedzibą Stowarzyszenia przez pierwsze lata były pomieszczenia na Zamku Piastowskim w Oświęcimiu i to właśnie spowodowało przyjęcie wyróżniającego i dodatkowego członu nazwy „Grupa Na Zamku”. Następne siedziby to wynajmowane pomieszczenia w Internacie Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Mistrzostwa Sportowego i Technicznego przy ulicy Bema.
Od 2001 roku Stowarzyszenie korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń Centrum Organizacji Pozarządowych - Urzędu Miejskiego przy ulicy Partyzantów. W okresie minionych 29 lat kolejno Stowarzyszeniu Przewodniczyli: Jerzy Gawęda, Marian Papla, Roman Stańczyk, Jadwiga Badowska , Józefa Momot oraz Ewa Bielańska.
Obecnie Funkcję Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury ,,Grupa na Zamku’’ Oświęcim pełni Jerzy Demski.
Copyright Nazwa.pl